Založiť webovú stránku alebo eShop
aktualizované: 12.03.2017 19:13:27 

POLICAJT VO VÝSLUŽBE

Zloženie riaditeľstva
 
 

V súlade so Stanovami OZ PVV  článok 5  „Orgány združenia „ a článok 7  „Riaditeľstvo„  Riaditeľstvo  PVV má 9 volených členov,  a to riaditeľa,  dvoch námestníkov a šiestich členov. Ich volebné obdobie je spravidla štvorročné:

 

RIADITEĽ   PVV

NÁMESTNÍK RIADITEĽA -pre styk s verejnosťou a propagácia PVV

NÁMESTNÍK RIADITEĽA -pre legislatívnu a právnu činnosť PVV

ČLENOVIA RIADITEĽSTVA PVV

zodpovedný za administratívnu činnosť

zodpovedný za hospodárenie s majetkom

zodpovedný za mediálnu činnosť

zodpovedný za preventívno-výchovnú a osvetovú činnosť

zodpovední za materiálno – technické zabezpečenie

 

každý jeden člen Riaditeľstva má rozpísané konkrétne úlohy a povinnosti, ktoré plní samostatne a za ktoré zodpovedá. Týmto sa dosiahne kontrolovateľnosť práce každého člena, ako aj ich iniciatíva pri plnení úloh celou členskou základňou.

 

TOPlist