Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 06.03.2018 18:40:45 

POLICAJT VO VÝSLUŽBE

Príspevky
20.05.2018
• xxxxxx  |  20.05.2018 16:07:40  |  IP: 91.148.---.---
Pokračovanie - IV časť Tak isto budem rád, keď mi budúcnosti Ty osobne nebudeš zasielať listy v ktorých ma chceš poučovať a navádzať na rešpektovanie nezákonných rozhodnutí Sociálnej poisťovne a názorov (nie právnych názorov) súdu.
Pre mňa bude zadosť učinenie, keď vydáš pokyn pre zainteresovaných pracovníkov zboru ( v mojej danej veci) aby rešpektovali zákon a neriadili sa pokynmi šialenca R. Fica. To je plne v Tvojej právomoci. To by som z Tvojej strany pochopil a chápal ako ľudské a bral by som že Ty ako generálny riaditeľ rešpektuješ zákony, týkajúce môjho daného prípadu.


Takže :

Povýšenie generálneho riaditeľa do hodnosti generála nie je ohodnotenie príslušníkov ZVJS ale jeho osobné ohodnotenie za to, že ZVJS zatiahol do politickej hry a nezákonnosti, ktorý tu už viac ako 12 rokov režíruje super debil, hajzel a smrad R. Fico a podľa uvedeného návrhu v tom chce pokračovať aj jeho nástupca vo funkcií ako aj nový minister spravodlivosti.

Ku všetkej úcte k novému predsedovi vlády ako aj novému ministrovi spravodlivosti.
- Ľudia (politici), ktorí sú v politickej funkcia necelé tri mesiace, totiž nemôžu pochopiť ako funguje ZVJS a už vonkoncom nevedia čo trápi súčasných ale hlavne bývalých príslušníkov ZVJS.
To čo som uviedol, to je len môj prípad.

Zámerne nespomínam ešte ďalších sto alebo aj tisíc bývalých príslušníkov ZVJS, ktorým Sociálna poisťovňa v rozpore s článkom 33 Dohovoru č. 128 nezákonne kráti zákonom vzniknutý nárok na starobný dôchodok o čiastku pripadajúcu na obdobie výkonu služby. Čo na tom, že všetci bývalí príslušníci ZVJS (ale aj policajti) odvádzali do Sociálnej poisťovne poistne ( a v nemalej výške) aj počas obdobia výkonu služby. Toto je typický učebnicový príklad porušenia všeobecného zákazu diskriminácie z akéhokoľvek dôvodu.
Ak by generálny riaditeľ bojoval proti nezákonnosti, ktorá sa pácha na bývalých (aj jeho kolegov) príslušníkov ZVJS, tak by sa dalo pochopiť, že je to ocenenie (povýšenie) jeho snahy o starostlivosť aj o bývalých príslušníkov.

Keď to nevadí novému ministrovi spravodlivosti, a ani novému predsedovi vlády (ktorý naďalej plní nezákonné pokyny Fica), tak prečo by to malo vadiť generálnemu riaditeľovi ZVJS.

O tejto nezákonnosti v obidvoch prípadoch vie aj prezident SR ako aj predsedovia opozičných strán zastúpených v NR SR. Ich nezáujem len potvrdzuje, že ich netrápi osud niektorých skupín obyvateľstva a už vonkoncom osud jedného človeka. Asi v porušovaní zákonnosti, všeobecného zákazu diskriminácie ako aj princípu právnej istoty (ktoré sú základom právneho štátu ich netrápi. !!!!!! Ony sa riadia heslom – ja nič ja muzikant alebo pomôž si sám a potom ti možno aj Boh pomôže.
V danej veci bolo podaných viacero trestných oznámení. No všetky boli prokuratúrou zamietnuté z dôvodu toho, že skutok sa nestal. Čo na tom, že ja viac ako 15 rokov nepoberám starobný dôchodok (čo je pravda) a že všetkým bývalým príslušníkom ZVJS sa od nadobudnutia zákona č. 461/2003 nezákonne kráti výška starobného dôchodku. Teda skutok sa stal a táto nezákonnosť naďalej trvá.!!!!

Taká je pravda a takýto je manuál ako postupovať ale hlavne rešpektovať nezákonné pokyny straníkov.

Toto je môj manuál ako získať hodnosť generála

Toto je moja reakcia na materiál – Vláda schválila návrh na povýšenie generálneho riaditeľa ZVJS SR do hodnosti generála, ktorý je voľne dostupný na internetovej stránke.


Na vedomie : prezidentovi SR, predsedovi NR SR, predsedovi vlády SR, ministrovi spravodlivosti
• xxxxxx  |  20.05.2018 16:01:31  |  IP: 91.148.---.---
Na základe mojej osobnej písomnej žiadosti zo dňa 8.11.2017 (adresovanej GR ZVJS), GR ZVJS SR vrátilo nezákonne odstúpenú žiadosť (adresovanú Sociálnej poisťovne) späť Sociálnej poisťovni na priame vybavenie.

Na základe toho listu SP zo dňa 1.2.2018 ( v ktorom sa Sociálna poisťovňa odvoláva na osobný dohovor zo dňa 18.2.2018), už GR ZVJS nevrátilo a ani doteraz nerozhodlo!!!!! – rozhodnutím ani o 2x vrátenej žiadosti a ani o ďalších mojich žiadostiach (adresovaných Sociálnej poisťovne) nezákonne postúpenej GR ZVJS.
Ani nemohlo a nemôže, lebo ani podľa zákona 73/1998 ale hlavne podľa zákona č. 328/2002 sa nemôže priznať starobný dôchodok. Uvedené zákony takúto možnosť neumožňujú a naviac od 1.7.2002 v zmysle § 143a zákona č. 328/2002 GR ZVJS SR (ale ani MV SR) nie je oprávnené priznávať starobné dôchodky.
Ak si niekto myslí, že podriadení pracovníci (generálnemu riaditeľovi ) útvaru soc. služieb GR ZVJS svojvoľne konajú (teda bez súhlasu alebo pokynu) generálneho riaditeľa ZVJS, tak sú na veľkom omyle!!!!

Generálny riaditeľ (budúci generál) mi napísal osobný list zo dňa27.4.2018.

Na tento jeho osobný list som zareagoval mojím listom adresovaným osobne generálnemu riaditeľovi ZVJS takto :Plk. Ing. Milan Ivan, generálny riaditeľ ZVJS

Na začiatok len uvádzam, že Ti budem tykať, nakoľko sme si tykali už v časoch keď som aj ja vykonával službu.

Milan.
Dlho som zvažoval, či mám vôbec reagovať na Tvoj list zo dňa 27.4.201 adresovaný mne, ale nakoniec som sa rozhodol, že naň budem reagovať.
Ja nechcem aby si mňa chápal z ľudského hľadiska a vyjadroval sa k veci ( k môjmu starobnému dôchodku), o ktorom nemá absolútne právo rozhodovať GR ZVJS a už vonkoncom nie Ty.
Je poľutovania hodne, že na jednej strane ma chápeš z ľudského hľadiska, a na druhej strane hneď odporúčaš aby som rešpektoval právoplatne a vykonateľné rozhodnutia NS SR v danej veci a ktorými je viazaný aj zbor.
Tak takéto niečo môže napísať len človek, ktorý sa nevyzná v danej veci.
Ak si presvedčený o tom, že ja nerešpektujem niektoré rozhodnutia NS SR, tak si mi ich mal uviesť, že ktoré.
K Tvojmu tvrdeniu, že aj GR ZVJS je povinné rešpektovať právoplatne a vykonateľné rozhodnutia NS SR uvádzam, ...GR ZVJS nebolo a nie je účastníkom konania v spore o môj starobný dôchodok, takže nie je viazaný ani žiadnym rozhodnutím NS SR v danej veci a už vonkoncom nie z rozsudkami NS SR v ktorých len „klientelistický senát“ ktorého členom je vždy sudkyňa Nevedelová vysloví názor, ktorý Sociálna poisťovňa považuje za „právny názor“ .
GR ZVJS je viazané len zákonom a v danom prípade zákonom č. 328/2002 podľa ktorého GR ZVJS nie je a nebolo oprávnené rozhodovať o mojich žiadostiach adresovaných Sociálnej poisťovni o navrátenie nezákonne odňatého starobného dôchodku.
Preto, pokiaľ moje žiadosti o poskytnutie informácie, adresované GR ZVJS ohľadom uvedenia zákonných podmienok na základe ktorých chce rozhodovať o mojich podaných 15-tích žiadostiach o obnovenie vyplácania starobného dôchodku (adresovaných Sociálnej poisťovni), sú legitímne a budú legitímne pokiaľ mi GR ZVJS právne nezdôvodní, že v zmysle ktorého ustanovenia zákona č. 328/2002, chce o týchto nezákonne odstúpených žiadostiach rozhodovať.

Nakoľko z aj obsahu listu aj doposiaľ vykonaných úkonov jednoznačne vyplýva, že GR ZVJS SR nerešpektuje zákony ( vo vzťahu k môjmu sporu o starobný dôchodok) ale koná na základe nezákonných pokynov super debila, hajzla a smrada v jeden osobe R. Fica, ktorý má veľký podiel aj na smrti mojej manželky, tak nestojím o žiadne sprostredkovanie stretnutie s pracovníkmi zboru, ktorí nerešpektujú zákony.
Tak isto budem rád, keď mi budúcnosti Ty osobne nebudeš zasielať listy v ktorých ma chceš poučovať a navádzať na rešpektovanie nez
• xxxxxx  |  20.05.2018 15:59:45  |  IP: 91.148.---.---
Pokračovanie - II časť Naviac : V zmysle rozsudku NS SR č. 45/2002 .... Do právomocí súdov vo veciach dôchodkového zabezpečenia patrí preskúmanie zákonnosti len tých rozhodnutí proti ktorým bol v zákonom stanovenej lehote podaný opravný prostriedok.!!!!! Súdy nemajú právomoc rozhodovať priamo o priznaní dávok dôchodkového zabezpečenia a ich výplate, lebo rozhodovanie o nich patrí do právomoci Sociálnej poisťovni.!!!!!!

Keďže voči rozhodnutiu Sociálnej poisťovne zo dňa 16.1.2003 som nepodal odvolanie a toto odvolanie nepodala ani Sociálna poisťovňa, ta toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť po lehote možnosti podania odvolania, čoho dôkazom je že Sociálna poisťovňa mi týmto právoplatným rozhodnutím začala vyplácať starobný dôchodok na ktorý mi vznikol nárok 14.10.1999, od 1.7.2002, teda odod dňa odkedy GR ZVJS nebolo zo zákona oprávnené priznávať starobné dôchodky.


V uvedenom rozsudku NS SR zo dňa 31.10.2012 je však jasne a zákonne určené a právne zdôvodnené skutočnosti na základe ktorých mi mala Sociálna poisťovňa vrátiť v zmysle § 95 ods. 1 zákona č. 100/1955 nezákonne odňatý starobný dôchodok od 22.9.2003.

O tom, že SP vo svojom rozhodnutí (zo dňa 16.1.2013) nezrealizovala rozsudok Odvolacieho súdu zo dňa 31.októbra 2012 svedčí tiež aj rozsudok Krajského súdu v Žiline sp. zn. 24Sd/14/2013 zo dňa 1.júla 2013, kde v odôvodnení tohto rozsudku je uvedené..........
......V predmetnej veci je potrebné zdôrazniť, že napadnuté rozhodnutie ( teda rozhodnutie SP zo 16.januára 2013) nepredstavuje realizáciu rozsudku Najvyššieho súdu SR sp. zn. 9So/190/2011 zo dňa 31.októbra 2012.
V predmetnej veci odvolací súd vrátil vec rozhodnutia o žiadosti navrhovateľa o starobný dôchodok zo dňa 15.decembra 2008 do štádia na nové rozhodnutie o tejto žiadosti, keďže odporkyňa (SP) nesprávne posudzovala podmienky nároku na starobný dôchodok podľa zákona č.461/2003.Na základe týchto právnych dôkazov nevidím zákonný dôvod že :

Prečo by malo Generálne riaditeľstvo ZVJS SR konať o mojom vzniknutom nároku na starobný dôchodok, keď tento nárok som si uplatnil žiadosťou u Sociálnej poisťovni, a ktorá mi tento nárok (starobný dôchodok) priznala právoplatným rozhodnutím zo dňa 16.1.2003 od 1.7.2002 !!!!!

Prečo by mi malo GR ZVJS SR konať o mojom vzniknutom nároku na starobný dôchodok, keď rozhodnutím Sociálnej poisťovne zo dňa 5.8.2003 mi bol odňatý starobný dôchodok (nie nárok na starobný dôchodok, na ktorý mi vznikol nárok dňom 14.10.1999) s odvolaním sa na § 21 ods. 3, 173i a § 96 ods. 4 zákona č. 100/1988 o ktorý bol zákon č. 100/1988 doplnení zákonom č. 222/2003, ktorý nadobudol účinnosť dňom 1.7.2003, teda rok po tom čo mi bol právoplatným rozhodnutím Sociálnej poisťovni priznaný od 1.7.2002 v zmysle ustanovenia § 21 zákona v tom čase účinného zákona č. 100/1988
Prečo by malo GR ZVJS rozhodovať o mojom vzniknutom nároku na starobný dôchodok, keď v zmysle § 143a zákona č. 328/2002 nebolo oprávnené od 1.7.2002 rozhodovať a priznávať starobné dôchodky na ktoré vznikol nárok podľa zákona č. 100/1988. Na tomto zákonom ustanovení nemení po právnej stránke ani názor (podotýkam „nie právny názor“) súdu uvedený v rozsudku NS SR (v danej veci) zo dňa 31.10.2012.
Naviac : konanie NS SR zo dňa 31.10.2012 bolo (čo zdôrazňuje aj súd tomto svojom rozhodnutí) a mohlo byť len a len konanie o mojej žiadosti zo dňa 15.12.2008 (už ktorým som žiadal o navrátenie nezákonne odňatého starobného dôchodku)


Na základe týchto zákonných a súdnych dôvodov žiadam aj GR ZVJS SR, aby rešpektovalo príslušné zákony a moju žiadosť (adresovanú Sociálne poisťovne) vrátilo na rozhodovanie a rozhodnutie späť Sociálnej poisťovni.
Na základe mojej osobnej písomnej žiadosti zo dňa 8.1
• xxxxxx  |  20.05.2018 15:55:27  |  IP: 91.148.---.---
Manuál ako získať, ako generálny riaditeľ ZVJS SR, hodnosť generála.
Žiadosťou dňa 2.10.2017 (v poradí 13-tou) som požiadal Sociálnu poisťovňu o navrátenie nezákonne odňatého starobného dôchodku, ktoré mi bolo právoplatným rozhodnutím Sociálnej poisťovne zo dňa 16.1.2003 priznané od 1.7.2002.
Rozhodnutím Sociálnej poisťovne zo dňa 5.8.2003 mi bol starobný dôchodok v rozpore s princípom právnej istoty a retroaktívnym konaním, v rozpore s článkom 12 ods. 1 Ústavy SR, v rozpore s článkom 30 a 19 Dohovoru č. 127 odňatý od 22.9.2003 v sume 9.219.- Sk.
Tak ako v žiadosti zo dňa 2.10.2017 ako aj predchádzajúcich žiadostiach som právne zdôvodnil, prečo mi tento nezákonne odňatý starobný dôchodok má a môže vrátiť len a len Sociálna poisťovňa.

Nakoľko túto moju žiadosť o navrátenie nezákonne odňatého starobného dôchodku (adresovanú Sociálnej poisťovne) Sociálna poisťovňa postúpila GR ZVJS SR , bez môjho vedomia a v rozpore zo zákonom č. 100/1988 ako aj v rozpore so zákonom č. 461/2003 a tiež v rozpore s § 143a) zákona č. 328/2002 postúpila GR ZVJS SR, tak žiadam aby táto moja žiadosť zo dňa 2.10.2017 bola vrátená na vybavenie Sociálnej poisťovne.!!!
Naviac : Ustanovenie § 94 zákona č. 100/1988 jasne a taxatívne určuje, že kedy vzniká zákonný nárok na starobný dôchodok a ako je možne ho uplatniť.
Aj ustanovenie § 119 zákona č. 100/1988 taxatívne stanovuje, že ak vznikne nárok na starobný dôchodok, tak tento nárok si môže uplatniť podaním žiadosti. Ani v jednom z týchto ustanovení nie ja určené, že čo takáto žiadosť musí obsahovať. Ma to logiku, nakoľko ako niekto splní podmienku nároku na starobný dôchodok, tak nemôžu byť žiadne zákonné dôvody na jeho nepriznanie.
Tak isto aj zákon č. 461/2003 v ustanovení § 184 ods. 1 jasne a taxatívne stanovuje, že na základe čoho začína konanie o vzniknutom nároku na starobný dôchodok.

Ustanovenie § 187 zákona č. 461/2003 jasne a taxatívne stanovuje že ....Ak organizačná zložka Sociálnej poisťovne nie je príslušná na rozhodnutie, je povinná bez meškania podanie postúpiť príslušnej organizačnej zložke Sociálnej poisťovni (teda nie GR ZVJS SR) a bez meškania o tom upovedomí účastníka konania. Aj toto ustanovenie dokazuje, že o navrátenie nezákonne odňatého starobného dôchodku od 22.9.2003 môže rozhodnúť len Sociálna poisťovňa.

Pre mňa bude rozhodujúce, že ako rozhodne Sociálna poisťovňa o mojej žiadosti zo 2.10.2017 (ktorou som žiadal o navrátenie nezákonne odňatého starobného dôchodku od 22.9.2003) v lehote 60 dni od doručenia tejto žiadosti.!!!!


Podľa ustanovenia § 143a zákona č.328/2002 GR ZVJS SR nebolo od 1.7.2002 oprávnené rozhodovať o starobných dôchodkoch na ktoré vznikol nárok podľa § 132 zákona č. 100/1988.
Od 1.7.2002 túto právomoc má výlučne len a len Sociálna poisťovňa čoho dôkazom je aj jej právoplatne rozhodnutie Sociálnej poisťovne zo dňa 16.1.2003, ktorým mi bol priznaný starobný dôchodok od 1.7.2002 !!!!!!

Na tejto skutočnosti nič nemení ani to, že NS SR vo svojom rozsudku zo dňa 31.10.2012 vyslovil názor ( teda nie právny názor!!!!!!) ... , že odporkyňa (SP teda „podľa názoru“ teda nie podľa „právneho názoru“ odvolacieho súdu postupovala nesprávne ( teda nie nezákonne), keď sama rozhodovala o žiadosti navrhovateľa o starobný dôchodok, lebo vzhľadom na skutočnosť, že navrhovateľ bol dôchodkovo poistený len do 31 októbra 1999, nebola a nie je za daných okolnosti oprávnená o takej žiadosti rozhodnúť.

Názor súdu vyslovený v rozsudku súdu nemá žiadnu právnu silu a nie je teda pre žiadneho z účastníkov záväzný. !!!!

Naviac : V zmysle rozsudku NS SR č. 45/2002 .... Do právomocí súdov vo veciach dôchodkového zabezpečenia patrí preskúmanie zákonnosti len tých rozhodnutí proti ktorým bol v zákonom
• Robo.  |  20.05.2018 10:57:03  |  IP: 176.107.---.---
Mal by si dostať 14.40,bude na pivo.Len sa nevie,ako bude ďalej s nami.
• foxo  |  20.05.2018 10:40:38  |  IP: 62.197.---.---
Slúžil som 22 rokov u PZ a 2 roky som bol na ZVS. Dostanem pridané od 1.7 .2018 13,20 Eura, alebo 14,40 eura ? Ďakujem za odpoveď

15.05.2018
• Robo  |  15.05.2018 11:15:41  |  IP: 176.107.---.---
Ideme dalej chlapi...podpora.
• stefand  |  15.05.2018 10:57:59  |  IP: 89.173.---.---
Za pravdu sa oplati bojovat,spet ani krok az do vitaztva.

11.05.2018
• Štefan  |  11.05.2018 22:28:19  |  IP: 188.167.---.---
http://www.bezpzlozky.eu/2018/05/nevalorizacia-2012-pred-branou-us/#comment-14955 - dávam všetkým kolegom výsluhovým dôchodcom do pozornosti právoplatný rozsudok NS SR týkajúci sa nevalorizácie našich dôchodkov v roku 2012, ktorý je zverejnený na stránke "Fórum bezpečnostných zložiek". A sme pred bránami Ústavného súdu? Tak ako ďalej kolegovia, idem ďalej alebo to vzdám?
• pepo  |  11.05.2018 09:17:05  |  IP: 62.197.---.---
https://ekonomika.sme.sk/c/20822213/vysluhovy-dochodok-policajtom-a-vojakom-by-sa-mal-menit.html?ref=titNový príspevok
nick  
text
 
 
306+2deväť  =  
Vyplňte kontrolu proti SPAMu.
TOPlist