Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 30.11.2018 22:55:26 

POLICAJT VO VÝSLUŽBE

Pracovná náplň členov riaditeľstva

 

 VALNÉ ZHROMAŽDENIE PVV

 

je najvyšším orgánom združenia, ktorý tvoria všetci jeho členovia,

rozhoduje o zásadných otázkach združenia,

schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,

volí a odvoláva riaditeľa, námestníkov a členov riaditeľstva združenia,

volí a odvoláva vedúceho a členov kontrolnej komisie združenia,

volí a odvoláva vedúceho, zástupcu vedúceho a členov právnej skupiny,

schvaľuje plán činnosti a výročnú správu združenia,     

schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení združenia,

schvaľuje správu kontrolnej komisie,

rozhoduje o zániku združenia,

rozhoduje o výške členského príspevku,

schvaľuje volebný poriadok a rokovací poriadok.

 

Riaditeľstvo  PVV

 

je kolektívnym výkonným orgánom  združenia,

* volebné obdobie je spravidla štvorročné,

riadi a zabezpečuje činnosť združenia,

obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia,

schvaľuje dokumenty združenia upravujúce vnútornú činnosť združenia.

 

RIADITEĽ   PVV

 

navonok reprezentuje združenie,

je oprávnený konať v mene združenia samostatne,

je štatutárnym zástupcom združenia,

 je oprávnení konať v mene združenia,

zastupuje riaditeľa,

kontroluje a usmerňuje administratívnu činnosť združenia,

kontroluje finančné operácie, vedenie účtovníctva a bežného účtu,

dohliada  na vedenie pokladne a účtovnej evidencie v zmysle platných predpisov,

udržiava styk s masmédiami spolupodieľa sa na informovaní verejnosti o aktivitách združenia,

kontroluje vedenie webovej stránky združenia,

podieľa sa na organizovaní preventívno – výchovnej a osvetovej činnosti,

koordinuje činnosť  pri zabezpečovaní chodu združenia v rámci materiálno – technického zabezpečenia.

 

NÁMESTNÍK RIADITEĽA

pre legislatívnu a právnu činnosť PVV

 

je štatutárnym zástupcom združenia,

je oprávnení konať v mene združenia,

zastupuje riaditeľa,

rieši legislatívne úlohy združenia pri príprave   a posudzovaní všeobecne záväzných právnych predpisov združenia,

pripravuje návrhy dohôd o spolupráci medzi združením a inými subjektmi v SR a zahraničí,

pripravuje navrhované zmeny  Stanov, Smerníc, Volebného a Rokovacieho poriadku združenia,

spracováva dokumenty združenia upravujúce vnútornú činnosť združenia,

pripravuje návrhy zmlúv, rozhodnutí, žiadosti,

sleduje návrhy zákonov, ktoré sa dotýkajú policajtov a v prípade možnosti po posúdení ich aj pripomienkuje,

v spolupráci s právnou komisiou ako poradným orgánom združenia rieši všetky legislatívne a právne otázky.

 

člen Riaditeľstva PVV, zodpovedný

za administratívnu činnosť

 

spracováva zápisnice, správy, dožiadania v súlade s administratívnym a vnútorným poriadkom združenia,

vybavuje bežnú korešpondenciu, vedie a zodpovedá za evidenciu korešpondencie združenia,

 

člen Riaditeľstva PVV, zodpovedný

za hospodárenie s majetkom

 

realizuje schválené finančné operácie,

vedie účtovníctvo v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov,

spravuje bežný účet,

podpisuje príjmové účtovné doklady,

vedie pokladňu a účtovnú evidenciu v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov,

zostavuje ročnú uzávierku.

 

člen Riaditeľstva PVV, zodpovedný

za mediálnu činnosť

 

neustále sledovať činnosť združenia a formou príspevkov do masovokomunikačných prostriedkov informovať verejnosť o činnosti združenia,

organizuje prednášky na školách,

v ústavoch sociálnej starostlivosti pre mládež,

v detských domovoch a iných zariadeniach pre deti.

 

členovia Riaditeľstva PVV, zodpovední

za materiálno – technické zabezpečenie

 

TOPlist