Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 30.11.2018 22:55:26 

POLICAJT VO VÝSLUŽBE

Informácie
 

Vážené kolegyne, kolegovia !
Schôdza OZ PVV sa uskutoční dňa 17.septembra 2011 v kultúrnom dome v obci Svätý Peter v čase od 10,00 hodín. Nakoľko sa pozvánky nezasielajú, žiadam Vás, aby ste priebežne oboznamovali kolegov. Ďakujem!
Michal Čačko
Riaditeľ PVV

 

 

 

 

Vážení členovia PVV a naši priaznivci

Občianske združenie POLICAJT VO VÝSLUŽBE zorganizoval dňa 30. apríla 2011 v Okoličnej na Ostrove pri jazere „ESTER“, priateľské stretnutie pre členov PVV, ich rodinných príslušníkov, hosťov a priaznivcov PVV :

„ II. SPRAVÍME SI PEKNÝ DEŇ“

v rámci tohto stretnutia sa konala aj súťaž družstiev v rybolove, na ktorý prijalo pozvanie 12 štvorčlenných družstiev. Priateľského stretnutia sa zúčastnili aj pozvaní hostia ako Jozef Studenič, majster športu – riaditeľ MOTOSPORT DNV, s.r.o., p. Ján CULKA Predseda predstavenstva KCZS Gabčíkovo, členovia PVV Levice a družstvo policajtov z družobnej Tatabányi.

Táto nádherne strávená sobota v Okoličnej na Ostrove pri jazere „ESTER“, by sa nemohla zrealizovať bez pomoci sponzorov z ktorých spomeniem len niektorých:

Alexander Narancsík –poskytol priestory jazera „ESZTER“

Ing. Balko – zabezpečil maškrty pre tých ktorí majú radi sladkosti,

členovia PVV z Kolárova – na vlastné náklady zabezpečili suroviny a uvarili vynikajúcu rybaciu polievku (halászlé)

p. Jozef Mariási - poskytol ceny do súťaže

Ing. Miroslav Szabados poskytol vynikajúce víno

Priateľského stretnutia členov PVV „SPRAVÍME SI PEKNÝ DEŇ“ sa zúčastnilo okolo 185 osôb, ktorí pri jazere „ESZTER“ prežili bezstarostný, príjemný a nádherný aprílový deň s rodinnými príslušníkmi v kruhu veľkej rodiny bývalých kolegov.Účastníci stretnutia mohli vyberať z bohatej ponuky jedál ako rybacia polievka (halászlé), hovädzí guláš z bohatej ponuky nealkoholických nápojov, ďalej bolo pre účastníkov zabezpečené aj pivo a vynikajúce vína a zákusky. Účastníci priateľského stretnutia sa začali rozchádzať s pocitom spokojnosti až v neskorých popoludňajších hodinách so slovami „bolo to nádherné“ ďakovali organizátorom za skutočne, príjemný a nádherný aprílový deň, ktorý mohli prežiť s rodinnými príslušníkmi v kruhu veľkej rodiny bývalých kolegov. Lúčili sa so slovami „na skoré videnie“. Kolegovia ktorí sa z rôznych dôvodov nemohli zúčastniť tohto stretnutia môžu len ľutovať. Fotografie si môžete pozrieť na stránke „Valné zhromaždenia“.

JUDr. Karol Kúr

Námestník Riaditeľa PVV

 

OZNAM !

 

Žiadam členov PVV, ktorí na základe rozhodnutia II. valného zhromaždenia neodovzdali členský preukaz APVV do 31.12. 2010, aby svoj členský preukaz PVV zaslali (odovzdali) na riaditeľstvo PVV. Člena, ktorý nedodržal rozhodnutie II. VZ, PVV od 1.1.2011 nepovažuje za svojho člena!

 

Riaditeľ PVV

Michal Čačko

 

 

O Z N Á M E N I E

Oficiálne stretnutie s Riaditeľom OR PZ Komárno.

Vážení členovia PVV, podávam Vám informáciu o ofic iálnom stretnutí členov Riaditeľstva PVV s Riaditeľom OR PZ Komárno.

Dňa 12.01.2011 sa Riaditeľ PVV Michal Čačko, Námestník Riaditeľa PVV JUDr. Karol Kúr a člen PVV JUDr. Tamás Varga stretli na pracovnom stretnutí s Riaditeľom Okresného riaditeľstva Policajného zboru SR v Komárne s Riaditeľom kpt. Mgr. Dionýzom HOLOCSY, ktorého sme informovali o vzniku a činnosti nášho občianskeho združenia, s poslaním, s cieľmi a dôvodmi pre ktoré bolo založené občianske združenie POLICAJT VO VÝSLUŽBE.

Stretnutie sa nieslo v priateľskom a kolegiálnom duchu v počas ktorého Michal Čačko, JUDr. Karol Kúr a JUDr. Tamás Varga sa informovali o možnosti vybavovania úradných záležitostí bývalými príslušníkmi PZ mimo úradných hodín.

Pána Riaditeľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru SR v Komárne kpt. Mgr. Dionýza HOLOCSYHO sme informovali tiež aj o existencií našej pátracej skupiny a o skupine psovodov, ktoré sú k dispozícií na výpomoc OR PZ pri pátraní po osobách v okrese Komárno ako aj o skupine, ktorá vykonáva preventívno-výchovnú činnosť na školách v oblasti dopravnej výchovy, boja proti kriminalite mládeže a požívania alkoholických nápojov a drogovej závislosti najmladšej generácie.

Na záver priateľského pracovného stretnutia p. Riaditeľ OR PZ v Komárne kpt. Mgr. Dionýz HOLOCSY informoval členov Riaditeľstva PVV, že možnosť vybavovania úradných záležitostí bývalými príslušníkmi PZ mimo úradných hodín ďalej platí. Jedná sa o vybavenie zápis, alebo prepisu motorového vozidla mimo úradné hodiny a to každý štvrtok od 13,00 hod. do 15,00 hod. aj pre svojich najbližších príbuzných (manželka, syn, dcéra). Touto cestou žiadam členov PVV o striktné dodržanie dohodnutých pravidiel.

V mene členov PVV srdečne ďakujeme pánovi Riaditeľovi OR PZ za ústretovosť ako aj za neformálny až priateľský prístup k jednaniu.

Michal ČAČKO, JUDr. Karol Kúr

 

 

Vážení členovia!

 

Na základe rozhodnutia II. Valného zhromaždenia, riaditeľstvo OZ PVV upozorňuje členov nášho združenia, ktorí do 31.12.2010 neodovzdajú členský preukaz APVV, aby už neuhrádzali členský príspevok za rok 2011 pre OZ PVV, nakoľko dňom 01.01.2011 ich členstvo OZ PVV zaniká a podľa našich stanov sa členský príspevok nevracia.

 

Riaditeľ

Michal Čačko

 

 

Vážení členovia  a sympatizanti OZ PVV

 Dňa 09.10.2010 o 10,00 hod. v kultúrnom dome vo Svätom Petre za výdatnej pomoci pána Starostu obce Svätý Peter Ing. Jozefa Jobbágya sa uskutočnilo II. Valné zhromaždenie  Občianskeho združenia POLICAJT  vo  VÝSLUŽBE, ktoré prebehlo ako je to tradíciou vo veľmi dobrej, priateľskej až rodinnej atmosfére. Tí ktorí sa VZ nezúčastnili môžu ľutovať, nakoľko okrem oficiálnej časti pre tých ktorí sa VZ zúčastnili bolo zabezpečené bohaté menu a ničím nerušená zábava o ktorú sa postarala hudobná skupina nášho dlhoročného kamaráta SHECK Laca.

Čo sa týka oficiálnej časti otvorenie, privítanie  a oboznámenie členov s programom II. Valného zhromaždenia OZ PVV – vykonal Riaditeľ OZ PVV p.  Michal Čačko, ktorý privítal prítomných členov OZ PVV a pozvaných hostí. Vo svojom úvodnom príhovore nezabudol vyzdvihnúť nezištnú pomoc Starostu obce Svätý Peter Ing. Jozefa Jobbágya, ktorý okrem priestorov kultúrneho domu pre VZ zabezpečil bohatý výber jedál. Následne požiadal o príhovor Starostu obce Svätý Peter Ing. Jozefa Jobbágya, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol dobrú spoluprácu s Policajným zborom SR v súčasnosti, ale aj v minulosti, zároveň privítal starých známych policajtov v súčasnej dobe už policajtov vo výslužbe. Ďalej uviedol, že usporiadanie II. VZ OZ PVV bol jeho návrhom a je veľmi rád, že vedenie OZ PVV akceptovalo jeho návrh a že sa dnes môže stretnúť s bývalými príslušníkmi PZ s ktorými v minulosti spolupracoval. Prisľúbil, že ak aj naďalej bude on zastávať funkciu Starostu obce Svätý Peter z dvoch Valných zhromaždení OZ PVV ročne, jedno VZ zorganizuje on. Na záver sa poďakoval celému VZ OZ PVV a poprial príjemný pobyt v obci Svätý Peter.

V správe o činnosti od I. VZ  OZ PVV  Michal Čačko informoval prítomných o činnosti Riaditeľstva OZ PVV, ktorý bol veľmi bohatý a rôznorodý, vyzdvihol členov, ktorí reprezentovali združenie na rôznych pietnych aktoch organizovaných či štátnymi orgánmi alebo občianskymi združeniami v okrese Komárno, napríklad účasť p. Rozálie Tauskovej, Jindřicha Tovaryša a Jána Moravčíka na oslavách 65. Výročia oslobodenia ČSR, ďalej účasť p. Rozálie Tauskovej a p. JUDr. Karola Kúra pri kladení vencov pri pamätníku „Umučených“ s príležitosti osláv výročia  SNP. Oficiálne stretnutia členov riaditeľstva OZ PVV  s p. Jánom CULKOM predsedom predstavenstva Komplexnej centrálnej záchrannej služby Gabčíkovo o budúcej spolupráci, stretnutie s p. Alfrédom Tóthom predsedom Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Komárno o zľavách členom OZ PVV, niekoľko stretnutí s Ing. Jozefom Jobbágyom Starostom obce Svätý Peter, počas ktorých prebiehali jednania o mieste, termíne a zabezpečení II. Valného zhromaždenia.  Ďalej prebehli jednania aj s Policajtami vo výslužbe v Maďarsku, členovia OZ PVV p. Švajda a Néveri vykonali niekoľko školení na základných školách.

Dňa 29. mája 2010 v Okoličnej na Ostrove pri jazere „ESTER“, OZ POLICAJT VO VÝSLUŽBE  zorganizoval veľmi vydarené a úspešné priateľské stretnutie pre členov PVV a ich rodinných príslušníkov pod názvom „ SPRAVÍME   SI   PEKNÝ   DEŇ“.

Dňa 30.09.2010 Riaditeľ OZ PVV Michal Čačko a Námestník riaditeľa OZ PVV JUDr. Karol Várady sa na oficiálnom stretnutí s Prezidentom PZ SR plk. JUDr. Jaroslavom Spišiakom, jednali o možnej spolupráci MV SR a OZ PVV.

V ďalšej časti členovia OZ PVV  boli informovaní o veľmi rozumnom a hospodárnom zaobchádzaní s finančnými prostriedkami, nakoľko v roku 2010 OZ PVV zorganizovalo niekoľko akcií ako I. VZ, priateľské stretnutie pre členov PVV a ich rodinných príslušníkov „ SPRAVÍME   SI   PEKNÝ   DEŇ“ a II. VZ OZ PVV, čo bolo potvrdené aj správou Kontrolnej komisie OZ PVV. Okrem toho boli zabezpečené vo vlastnej réžií vydávanie členských preukazov – bezplatne pre členov, upomienkové predmety pre významných hostí a pamätné medaile pre jubilantov OZ PVV.

Riaditeľ OZ PVV a jeho námestníci potom odovzdali medaile k životným jubileám členov OZ PVV a  upomienkové predmety významným hosťom a sponzorom OZ PVV.

 

V ďalšom bode VZ OZ PVV prijalo uznesenie na riešenie dvojitého členstva , ktoré bolo veľkou väčšinou prítomných členov schválené v nasledovnom znení:

 1./ členstvo v Občianskom združení  POLICAJT VO VÝSLUŽBE je nezlučiteľné aj s členstvom APVV, nakoľko záujmy a činnosť  APVV sú v príkrom rozpore so základnými princípmi a záujmami OZ PVV.

2./ Valné zhromaždenie OZ PVV ukladá Riaditeľstvu PVV v termíne najneskôr do 31.12.2010 v súlade so Stanovami OZ PVV vylúčiť z Občianskeho združenia  POLICAJT VO VÝSLUŽBE tých členov, ktorí sú zároveň členmi aj APVV a ktorí v tomto termíne neukončia členstvo v APVV.

V diskusií p. Švajda  vyzval všetkých členov, aby boli aktívni a nápomocní pri organizovaní práce nášho združenia, ktoré by ešte viac dopomohli k zviditeľneniu nášho združenia   na verejnosti. p. JUDr. Karol Várady oboznámil VZ OZ PVV s priebehom oficiálneho stretnutia s Prezidentom PZ SR plk. JUDr. Jaroslavom Spišiakom.

Záverom Riaditeľ OZ PVV p. Michal Čačko, vyslovil presvedčenie, že naša budúca spolupráca bude úspešná, vyjadril presvedčenie, že keď všetci budeme postupovať jedným smerom, dosiahneme aj pozoruhodné výsledky. Opätovne vyzval Riaditeľstvo, ako aj jednotlivých členov OZ PVV  aby každý vykonal maximálne úsilie pri plnení prijatých úloh. Poďakoval sa všetkým prítomným za účasť  a ukončil zasadnutie II. VZ OZ PV, zároveň všetkých prítomných pozval na bohaté pohostenie a ničím nerušenú zábavu o ktorú sa postarala hudobná skupina nášho dlhoročného kamaráta SHECK Laca.

Následne všetkých vytrvalcov, ktorí zotrvali do poslednej chvíle  Starosta obce Svätý Peter Ing. Jozef Jobbágy týchto  pozval na degustáciu vín do Svätopeterskej pivnice, ktorá trvala do večerných hodín a bola spojená s bohatou ponukou rôznych jedál.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať naším sponzorom, ktorí prispeli k príjemnej atmosfére a k úspešnému priebehu II. Valného zhromaždenia  OZ PVV:

- Starostovi obce Svätý Peter Ing. Jozefovi  Jobbágyovi – za priestory, pohostenie, bohatú ponuku jedál, degustáciu vín vo Svätopeterskej pivnici,

- Ladislavovi Sheckovi – za zabezpečenie hudby, dobrej nálady a nealko nápojov

- Ing. Jánovi Balkovi – ktorý zabezpečil maškrty pre tých ktorí majú radi sladkosti,

- Predsedovi PD p. Ing. Lőrincovi z Kameničnej za ovocie

                                                                                                                                                            Námestník Riaditeľa OZ PVV:  

           JUDr. Karol  Kúr  

 
 
08.jún 2010
 

Oficiálne stretnutie s p. Alfrédom Tóthom predsedom Mestskej

organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Komárno.

 

Dňa 08.júna 2010 sa v priestoroch sídla Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Komárno uskutočnilo oficiálne stretnutie predstaviteľov OZ PVV p. Riaditeľ Michal Čačko a Námestník riaditeľa p. JUDr. Karol Kúr,  s p. Alfrédom Tóthom predsedom MsO SRZ Komárno. Cieľom stretnutia bolo nadviazanie kontaktu s SRZ, oboznámenie sa s prácou členov MsO SRZ Komárno a nakoľko väčšina členov PVV je aj vášnivým rybárom chceli sme získať informácie o možnosti poskytnutia zliav zo strany MsO SRZ Komárno pre našich členov-rybárov.

 

Výsledkom oficiálneho stretnutia bol záver, že od roku 2011 výlučne len členovia Občianskeho združenia POLICAJT VO VÝSLUŽBE po preukázaní sa členským preukazom PVV získajú výhodné zľavy na poplatkoch pri vydávaní povolení na rybolov v revíri MsO SRZ Komárno s platnosťou od 01. januára 2011.
 
                                                                                                                                                     JUDr. Karol Kúr

                                            Námestník Riaditeľa PVV

 

 Oficiálne stretnutie s p. Alfrédom Tóthom predsedom Mestskej

organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Komárno.

 Vážení členovia PVV

 

Dňa 08.júna 2010 sa v priestoroch sídla Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Komárno uskutočnilo oficiálne stretnutie predstaviteľov OZ PVV p. Riaditeľ Michal Čačko a Námestník riaditeľa p. JUDr. Karol Kúr,  s p. Alfrédom Tóthom predsedom MsO SRZ Komárno. Cieľom stretnutia bolo nadviazanie kontaktu s SRZ, oboznámenie sa s prácou členov MsO SRZ Komárno a nakoľko väčšina členov PVV je aj vášnivým rybárom chceli sme získať informácie o možnosti poskytnutia zliav zo strany MsO SRZ Komárno pre našich členov-rybárov.

Výsledkom oficiálneho stretnutia bol záver, že od roku 2011 výlučne len členovia Občianskeho združenia POLICAJT VO VÝSLUŽBE po preukázaní sa členským preukazom PVV získajú výhodné zľavy na poplatkoch pri vydávaní povolení na rybolov v revíri MsO SRZ Komárno s platnosťou od 01. januára 2011.

 

Zároveň pre informáciu uvádzam časť Smernice o zaplatení zápisného, členských príspevkov a o vydaní povolení na rybolov v revíri MsO SRZ Komárno.

 Muži od 18 rokov:

Miestne povolenie         33,-€

Celozväzové povolenie   70,-€

Zápisné nového člena    50,-€ - jednorazový poplatok

Členská známka           17,-€

Záloha na brigádu         10,-€

 

Dôchodcovia do 70 rokov:

Miestne povolenie         33,-€ - výrazná zľava platí len pre členov PVV

Celozväzové povolenie   70,-€

Zápisné nového člena    50,-€ - jednorazový poplatok

Členská známka           17,-€

 

Dôchodcovia nad 70 rokov:

Miestne povolenie           7,-€

Celozväzové povolenie   70,-€

Zápisné nového člena    50,-€ - jednorazový poplatok

Členská známka           17,-€

 

Pri platení členského príspevku člena MsO SRZ Komárno je potrebné predložiť členskú legitimáciu a občiansky preukaz (členovia OZ POLICAJT VO VÝSLUŽBE) členský preukaz PVV.

Pri platení členského príspevku Nového člena MsO SRZ Komárno je potrebné predložiť občiansky preukaz, fotografiu s rozmermi 3x4cm (členovia OZ POLICAJT VO VÝSLUŽBE) členský preukaz PVV.

Zdravotne postihnutí a vozičkári predložia doklad alebo preukaz ZŤPS (členovia OZ POLICAJT VO VÝSLUŽBE) členský preukaz PVV.

 

Riaditeľ PVV          : Michal Čačko

Námestník R PVV      : JUDr. Karol Kúr

 ===========================================================================================================

 

Oslavy 65. výročia oslobodenia  v Komárne.

 

Z príležitosti 65. výročia oslobodenia našej vlasti dňa 7. mája 2010 o 13,00 hod. Obvodný Úrad  v Komárne na Námestí gen. M. R. Štefánika pri Pamätníku „ Námorníka Červenej armády“, osloboditeľa  mesta Komárna a okresu Komárno v II. svetovej vojne zorganizoval pietnu akciu.

Pietnej akcie sa zúčastnila aj delegácia Občianskeho združenia POLICAJT VO VÝSLUŽBE v zložení, Ruženka Tausková, Jindřich Tovaryš a Ján Moravčík v súlade s napĺňaním základných cieľov OZ PVV pri organizovaní pietnych a spomienkových akcií s príležitosti osláv oslobodenia Slovenskej republiky, osláv Slovenského národného povstania a osláv víťazstva nad fašizmom.

Socha Námorníka - osloboditeľa bola slávnostne odhalená pri príležitosti 20.výročia oslobodenia mesta Komárno Sovietskou armádou 30.marca 1965, dielo akademickej sochárky Ľudmily Cvengrošovej, pripomína oslobodenie Komárna sovietskymi vojakmi a námorníkmi Červenej flotily. Stojí v priestoroch bývalej 10.divíznej (10.sborovej) nemocnice Československej armády.

                                                                                                                            

                                                                                                                                                         JUDr. Karol Kúr

                                                                                                                                                      Námestník Riaditeľa PVV

 

                            

 
 
 
29. máj 2010
 
 
Občianske  združenie  POLICAJT  VO  VÝSLUŽBE
 
 dňa 29. mája 2010 v Okoličnej na Ostrove pri jazere  „ESTER“, zorganizoval priateľské stretnutie
pre členov PVV, ich rodinných príslušníkov, hosťov a priaznivcov PVV :

 „ SPRAVÍME   SI   PEKNÝ   DEŇ“

 
v rámci tohto stretnutia sa konala aj súťaž družstiev v rybolove, na ktorý prijalo pozvanie 12 štvorčlenných družstiev ako družstvá Úradu justičnej a kriminálnej polície PZ, Obvodného oddelenia PZ Zemianska Olča, Obvodného oddelenia  PZ Komárno, Odboru skráteného vyšetrovania PZ, družstvo policajtov z družobnej Tatabányi, Komáromu, ako aj družstvá zložené z členov PVV.

 Priateľského stretnutia sa zúčastnili aj pozvaní hostia ako člen Prezídia APVV p. Ing.Čarnogurský a niektorí členovia APVV. Táto nádherne strávená sobota v Okoličnej na Ostrove pri jazere „ESTER“,  by sa nemohla zrealizovať bez pomoci sponzorov z ktorých spomeniem len niektorých:
Alexander Narancsík –poskytol priestory jazera „ESZTER“ 

Miloš Meisel –zabezpečil vynikajúci hovädzí perkelt s haluškami
Ing. Balko – zabezpečil maškrty pre tých ktorí majú radi sladkosti,
členovia PVV z Kolárova – na vlastné náklady zabezpečili suroviny a uvarili vynikajúcu rybaciu polievku (halászlé)
Ing. Miroslav Szabados poskytol vynikajúce víno
 
p. Demáček príslušník PZ zabezpečil ceny pre všetky družstvá, ktoré sa rybolovu zúčastnili
 
Richard Varga člen PVV  zabezpečil cenu za najväčšiu ulovenú rybu.

Priateľského stretnutia členov PVV „SPRAVÍME SI PEKNÝ DEŇ“ sa zúčastnilo okolo 150 osôb, ktorí pri jazere „ESZTER“ prežili bezstarostný, príjemný a nádherný májový deň s rodinnými príslušníkmi v kruhu veľkej rodiny bývalých kolegov, ale aj v kruhu príslušníkov v činnej službe. Účastníci stretnutia mohli vyberať z bohatej ponuky jedál ako rybacia polievka (halászlé), hovädzí guláš a  hovädzí perkelt s haluškami, z bohatej ponuky nealkoholických nápojov, ďalej bolo pre účastníkov zabezpečené aj pivo a vynikajúce vína a zákusky. Na svoje si prišli aj rybári ktorí ulovili aj 15 kg kapra, ale sťažovať sa nemôžu ani ryby, ktoré po odvážení mohli ďalej užívať život v peknom prostredí jazera „ESZTER“. Účastníci priateľského stretnutia  sa začali rozchádzať s pocitom spokojnosti až v neskorých popoludňajších hodinách so slovami „bolo to nádherné“ ďakovali organizátorom za skutočne, príjemný a nádherný májový deň, ktorý mohli prežiť s rodinnými príslušníkmi v kruhu veľkej rodiny bývalých kolegov. Lúčili sa so slovami „na skoré videnie“.

 

                                                                                                                                                                                  JUDr. Karol Kúr

                                            Námestník Riaditeľa PVV

 

07. máj 2010 

Oslavy 65. výročia oslobodenia  v Komárne.

Z príležitosti 65. výročia oslobodenia našej vlasti dňa 7. mája 2010 o 13,00 hod. Obvodný Úrad  v Komárne na Námestí gen. M. R. Štefánika pri Pamätníku „ Námorníka Červenej armády“, osloboditeľa  mesta Komárna a okresu Komárno v II. svetovej vojne zorganizoval pietnu akciu.

Pietnej akcie sa zúčastnila aj delegácia Občianskeho združenia POLICAJT VO VÝSLUŽBE v zložení, Ruženka Tausková, Jindřich Tovaryš a Ján Moravčík v súlade s napĺňaním základných cieľov OZ PVV pri organizovaní pietnych a spomienkových akcií s príležitosti osláv oslobodenia Slovenskej republiky, osláv Slovenského národného povstania a osláv víťazstva nad fašizmom.

Socha Námorníka - osloboditeľa bola slávnostne odhalená pri príležitosti 20.výročia oslobodenia mesta Komárno Sovietskou armádou 30.marca 1965, dielo akademickej sochárky Ľudmily Cvengrošovej, pripomína oslobodenie Komárna sovietskymi vojakmi a námorníkmi Červenej flotily. Stojí v priestoroch bývalej 10.divíznej (10.sborovej) nemocnice Československej armády.

                                                                                                                                                                                       JUDr. Karol Kúr

                                                                                                                                                              Námestník Riaditeľa PVV

 
19. marec 2010
 
Vážené kolegyne, Vážení kolegovia!
 
      Naše II. Valné zhromaždenie v mesiaci september sa bude konať pravdepodobne  v obci Svätý Peter. Vyplýva to z predbežných jednaní predstaviteľov PVV p. Michala Čačka a JUDr. Karola Kúra so Starostom obce Svätý Peter s pánom Ing. Jozefom Jobbágyom,  ktorý ponúkol priestory kultúrneho domu obce Svätý Peter ako aj inú materiálnu pomoc  v súvislosti s usporiadaním II. Valného zhromaždenia. S pánom Starostom sme sa dohodli, že v jednaniach budeme pokračovať. V priebehu týchto jednaní sa upresní presné miesto a termín konania, o čom členov PVV budeme včas a v dostatočnom predstihu informovať. Podľa predbežných jednaní na naše Valné zhromaždenie prijali pozvanie významní hostia a bol daný prísľub aj k účasti rôznych médií.
 
 
                                                                                                                                                                                              riaditeľ PVV
                                                                                                                                                                                           Michal Čačko
 
 
19. marec 2010
 

19. marca 2010 členovia riaditeľstva v zložení Michal Čačko a JUDr. Karol Kúr sa boli poďakovať p. Starostovi obce Svätý Peter Ing. Jozefovi Jobbágyovi za významnú materiálnu podporu, ktorou pán strarosta prispel k zvýšeniu úrovne nášho Valného zhromaždenia. Zároveň delegácia popriala p. starostovi všetko najlepšie k jeho meninám. Pán starosta Nás ubezpečil o dobrej spolupráci aj v budúcnosti.

 

                                                                                                 Riaditeľ PVV        :  Michal Čačko                                                                                                                            Námestník R PVV : JUDr. Karol Kúr

 
18. marec 2010
 
                   Oficiálne stretnutie s p. Jánom CULKOM predsedom predstavenstva  KCZS Gabčíkovo

        Na Valnom zhromaždení Občianskeho združenia  POLICAJT VO VÝSLUŽBE dňa 27.02.2010 sa ako hosť zúčastnil aj zástupca Komplexnej centrálnej záchrannej služby Gabčíkovo p. Tibor Kulcsár s ktorým sa Riaditeľ PVV Michal Čačko dohodol o oficiálnom stretnutí s p. Jánom CULKOM predsedom predstavenstva  KCZS Gabčíkovo v súvislosti s prípravou zmluvy o spolupráci so špeciálnymi záchrannými službami v oblasti záchrany ľudských životov a materiálnych hodnôt, pri vyhľadávaní stratených a nezvestných ľudí, poskytnutí prvej  pomoci postihnutím, pri vyhľadávaní  nezvestných ľudských tiel, v súlade so Stanovami OZ PVV.

Členovia Komplexnej centrálnej záchrannej služby Gabčíkovo sa nedávno vrátili zo zemetrasením zničeného Haiti, kde v plnom rozsahu mohli využiť svoje bohaté skúsenosti a vysoké odborné znalosti pri záchrane ľudských životov a materiálnych hodnôt, ako aj pri vyhľadávaní  nezvestných ľudských tiel po zemetrasení. V ďalekom Haiti na vysokej profesionálnej úrovni reprezentovali Slovenskú republiku a aj napriek maximálnemu vyťaženiu pán predseda predstavenstva Komplexnej centrálnej záchrannej služby Gabčíkovo Ján Culka si našiel čas na návštevu zástupcov PVV dňa 18.03.2010.

 

Na stretnutí v sídle KCZS Gabčíkovo naše združenie zastupovali p. Riaditeľ Michal Čačko a Námestník riaditeľa p. JUDr. Karol Kúr. Jednanie od začiatku prebiehalo v srdečnej a priateľskej atmosfére, ako sa to patrí v rodine bývalých príslušníkov Policajného zboru. V priebehu prejednávania podmienok uzatvorenia budúcej zmluvy o spolupráci medzi KCZS Gabčíkovo a PVV boli objasňované veľmi prísne podmienky stanovené zákonom, ktoré musia osoby zúčastňujúce sa rôznych záchranárskych prác spĺňať. Bez absolvovania rôznych školení a bez získaných certifikácií, ktoré vyžaduje zákon, nie je možné vykonávať žiadne záchranárske práce. Predstavitelia KCZS Gabčíkovo prisľúbili metodickú a odbornú pomoc nášmu združeniu, resp. členom nášho združenia, ktorí majú záujem spolupodieľať sa na akciách, pri získavaní týchto certifikácií.    

V ďalšej časti nás p. Ján Culka previedol objektom v ktorom sídli KCZS, poukazoval ubytovacie priestory členov ktorí slúžia v nepretržitej 24 hodinovej smennej prevádzke, operačné stredisko vybavené na vysokej technickej úrovni, ďalej vozový park, kde sa bolo na čo pozerať, veď záchranárska technika nachádzajúca sa v objektoch KCZS v celosvetovom merítku patrí medzi špičkovú techniku.

V závere stretnutia, ktoré prebiehalo vo veľmi priateľskej atmosfére, sme sa dohodli, že po splnení podmienok naším združením, ktoré prísne a striktne vyžaduje zákon, nebudú brániť žiadne prekážky k uzavretiu písomnej zmluvy o spolupráci medzi Komplexnou centrálnou záchrannou službou Gabčíkovo a Občianskym združením POLICAJT VO VÝSLUŽBE.

O ďalších jednaniach a o ich výsledkoch budeme členov PVV priebežne informovať.

 

                                                                                                                                                                           Riaditeľ PVV        : Michal Čačko                                                                                                                                                                                                          Námestník R PVV  : JUDr. Karol Kúr
 
 
 
 12.január 2010
 
Preukazy odbornej spôsobilosti

Preukazy odbornej spôsobilosti pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania (S) a pre osobypoverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy, poradenstva a pre prevádzkovateľov (P)
 
 Vážení kolegovia

V súčasnej dobe sa na nás obracia stále viac kolegov s otázkami na povinnosť vykonania skúšok odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov, po uplynutí doby platnosti preukazu. Oznamujem Vám, že dňom 15.1.2009 nadobúda  účinnosť novely zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov a to zákon č.598/2008 Z.z. v ktorom okrem iných úprav boli z § 17 ods. 2 písm. c) a § 19 ods. 3 a 4 vypustené slová „a čas od skončenia vykonávania tejto praxe nie je dlhší ako päť rokov“. 
 
     Pre bývalých príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v § 19 ods. 3 a 4 zákona 473/2005 Z.z. to v praxi znamená:   
§ 19
Skúška odbornej spôsobilosti
 
§ 19 odsek  3/  Skúšku typu S ani odbornú prípravu podľa tohto zákona nemusí vykonať osoba, ktorá má ukončené vzdelanie v študijnom odbore v oblasti bezpečnostných služieb a vykonávala najmenej desať rokov bezpečnostnú prax v ozbrojenom zbore alebo ozbrojenom bezpečnostnom zbore. Pritom nie je rozhodujúce kedy služobný pomer skončil.

§ 19 odsek 4/ Skúšku typu P ani odbornú prípravu podľa tohto zákona nemusí vykonať osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo alebo v oblasti bezpečnostných služieb alebo získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inom študijnom odbore ako právo alebo v oblasti bezpečnostných služieb a získala špecializované policajné vzdelanie  a táto osoba vykonávala najmenej desať rokov bezpečnostnú prax v ozbrojenom zbore alebo ozbrojenom bezpečnostnom zbore. Pritom nie je rozhodujúce kedy služobný pomer skončil.

 

 Pri slnení všetkých týchto požiadaviek, ak bývalý príslušník Policajného zboru je bezúhonný a spoľahlivý, bez vykonania odbornej prípravy a odbornej skúšky MV SR  na základe písomnej žiadosti mu vydá preukaz odbornej spôsobilosti podľa uvedeného zákona. Platí to aj vtedy keď bývalý príslušník Policajného zboru už má vydaný preukaz v súlade s predchádzajúcim zákonom a tomu skončila platnosť uplynutím doby.

 Poznámka: starý preukaz treba vrátiť.

  Žiadosti :
  1. Žiadosť o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti typu S
  2. Žiadosť o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti typu P
  3. Žiadosť o vydanie duplikátu preukazu odbornej spôsobilosti z dôvodu  krádeže
  4. Žiadosť o vydanie duplikátu preukazu odbornej spôsobilosti z dôvodu  straty
  5. 5Zákon 598/2008 Z.z. (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) 6
  6. zákon 473/2005 Z. z. (Zákon o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti))
     

Nájdete v menu na stiahnutie - ziadosti
                                                                                                                                           JUDr. Karol Kúr

 
 
09.december 2009
Oficiálne stretnutie s Riaditeľom OR PZ Komárno.

 Vážení členovia PVV,  podávam Vám informáciu o činnosti prípravného výboru PVV pri  oboznamovaní obdobných občianskych združení a iných štátnych a neštátnych organizácií so vznikom občianskeho združenia POLICAJT VO VÝSLUŽBE.

Dňa 09.12.2009 sa členovia prípravného výboru PVV Michal Čačko a JUDr. Karol Kúr stretli na pôde Okresného riaditeľstva Policajného zboru SR v Komárne s Riaditeľom  mjr. Mgr. Halás Mariánom, ktorého sme informovali  o vzniku nášho občianskeho združenia, s poslaním, s cieľmi a dôvodmi pre ktoré sme založili občianske združenie POLICAJT VO VÝSLUŽBE.

Stretnutie sa nieslo v priateľskom a kolegiálnom duchu v počas ktorého členovia prípravného výboru PVV požiadali p. Halása o súhlas k podaniu informácií jednotlivým zložkám Okresného riaditeľstva PZ o vzniku nášho občianskeho združenia, ďalej sme s pánom Riaditeľom OR PZ v Komárne jednali o možnosti vybavovania úradných záležitostí  bývalými príslušníkmi PZ mimo úradných hodín.

Na záver jednania p. mjr. Mgr. Marián Halás súhlasil s podaním písomnej informácie na ORPZ Komárno o vzniku občianskeho združenia POLICAJT VO VÝSLUŽBE a zároveň oznamujeme členom PVV, že na základe dohody s Riaditeľom OR PZ Komárno  mjr.  Mgr. Mariánom Halásom členovia PVV po preukázaní sa členským preukazom môžu vybaviť zápis, alebo prepis motorového  vozidla mimo úradné hodiny a to každý štvrtok od 13,00 hod. do 15,00 hod. aj pre svojich najbližších príbuzných (manželka, syn, dcéra). Touto cestou žiadam členov PVV o striktné dodržanie dohodnutých pravidiel.

V mene členov PVV srdečne ďakujeme pánovi Riaditeľovi OR PZ za ústretovosť.
                                                                                                    
                                                         
                                                                                                                                       Michal  ČAČKO,
                                                                                                                                       JUDr. Karol Kúr

  

03. december 2009
 

Návšteva maďarských kolegov.

 Vážení členovia PVV,  chcel byť som Vás informovať o činnosti prípravného výboru PVV v období príprav na Valné  zhromaždenie, ktoré sa nesie v duchu nadväzovaní nových kontaktov a oboznámenie obdobných občianskych združení so vznikom občianskeho združenia POLICAJT VO VÝSLUŽBE.

Dňa 03.12.2009 sa členovia prípravného výboru PVV Michal Čačko, JUDr. Karol Kúr a JUDr. Karol Várady  sa na základe pozvania  kolegov z Maďarskej republiky  v Komárome zúčastnili na  záverečnej členskej schôdzi klubu priateľov Polície, vzhľadom na dlhoročné dobré vzťahy a priateľstvo s bývalými príslušníkmi Polície Maďarskej republiky.

V oficiálnej časti, ktorý sa niesol v duchu informovania členskej základne o aktivitách maďarských kolegov v roku 2009, vystúpil aj člen prípravného výboru PVV Michal Čačko, ktorý prítomných informoval o vzniku nášho občianskeho združenia, s jeho poslaním, cieľmi a tiež aj s problémami, ktoré sprevádzajú vznik a fungovanie občianskeho združenia. Zároveň vedúcich predstaviteľov klubu priateľov Polície z Komáromu pozval na ustanovujúcu schôdzu PVV, ktorá sa uskutoční v roku 2010. Pozvanie maďarskí kolegovia prijali a prisľúbili účasť na Valnom zhromaždení PVV.

Po oficiálnej časti v priateľskom duchu prebiehalo posedenie, kde neformálne sa navzájom informovali členovia o dianí sa vo vnútri jednotlivých organizácií, o plánoch na rok 2010, ako aj o problémoch, ktoré sprevádzajú činnosť týchto združení, ale samozrejme aj o radostných a príjemných udalostiach, ktoré prežili v roku 2009 členovia oboch združení.

Záverom prípravný výbor PVV opätovne pozval maďarských kolegov na Valné zhromaždenie PVV. 

 

                                                                        Michal  ČAČKO

04. november 2009                                                                      
 
  Dňa 4. novembra 2009 boli všetky materiály  MO APVV Komárno odovzdané,   ktoré proti podpisu prevzali členovia prezídia APVV, Ing. Ján Čarnogurský a Ing. Eduard Pokorný.
 
 
 
 

Ľudia pána Rezidenta - Prezidenta si svoje povinnosti prlnili podľa pokynov ! :)

 

 


Preukaz a vložku zašlite poštou na adresu:
 
                                                                 Ľubomír Svorad
                                                                Koniarovce č. 59
                                                                956 13 Koniarovce
 
Poznámka: púzdro, ktoré ste si zakúpili zostáva vo Vašom vlastníctve.

 

 
                                                                                                                                                  Michal Čačko
TOPlist